فارسی ۳ (رشته علوم تجربی)

farsi

سخن مدرس

بهنام

دکتر عادل بهنام

  • دکترای ادبیات
  • ۲۵ سال سابقه تدریس
  • ۱۵ سال سابقه تدریس در دانشگاه
تکمیل شده
سطح ویژه آزمون نهایی
دوره غیرحضوری
15,000 تومان
تکمیل شده
سطح ویژه آزمون نهایی
دوره غیرحضوری
15,000 تومان
تکمیل شده
سطح ویژه آزمون نهایی
دوره غیرحضوری
10,900 تومان
تکمیل شده
27%
تخفیف
سطح ویژه آزمون نهایی
دوره غیرحضوری
15,000 تومان 10,900 تومان
پیش ثبت نام
27%
تخفیف
سطح ویژه آزمون نهایی
دوره غیرحضوری
15,000 تومان 10,900 تومان
پیش ثبت نام
27%
تخفیف
سطح ویژه آزمون نهایی
دوره غیرحضوری
15,000 تومان 10,900 تومان
پیش ثبت نام
27%
تخفیف
سطح ویژه آزمون نهایی
دوره غیرحضوری
15,000 تومان 10,900 تومان